Tema

Santykiai su kitomis religijomis

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios santykiai su kitomis religijomis

Vienas mormonizmo požymių yra pagarba įvairiems tikėjimams ir unikaliam visų pasaulio religijų įnašui. Nuo pat pirmųjų Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios dienų Džozefas Smitas iškėlė religijos laisvės ir tolerancijos principus: „Mes tvirtiname sau teisę garbinti Visagalį Dievą pagal savo sąžinės balsą ir pripažįstame tokią pačią teisę visiems žmonėms: tegu jie garbina ką nori, kaip nori ir kur nori.“ (Tikėjimo teiginiai 1:11.)

Apie tai Bažnyčios prezidentas Tomas S. Monsonas kalbėjo visuotinės konferencijos, pusmetinio pasaulinio susirinkimo, metu: „Norėčiau paraginti Bažnyčios narius, kur jie bebūtų, visur būti maloningus ir pagarbius su žmonėmis. Pasaulis, kuriame gyvename, yra pilnas įvairovės. Tiems, kurių tikėjimas skiriasi nuo mūsų, turime rodyti pagarbą.“ (2008 m. balandžio mėn. visuotinės konferencijos kalba.) Pastarųjų dienų šventieji visus nuoširdžiai tikinčius laiko sau lygiais siekiant tikėjimo ir daug prisidedančiais tarnaujant žmonijai.

Pabrėždamas Dievo meilę visiems žmonėms, ne vien priklausantiems mūsų tikėjimui, prezidentas Dyteris F. Uchtdorfas, Pirmosios Prezidentūros, aukščiausiosios Bažnyčią valdančios institucijos narys, pareiškė: „Mes gerbiame nuoširdžius žmones iš visų religijų, nepriklausomai nuo to, kur ir kada jie gyveno, bet kurie mylėjo Dievą netgi neturėdami Evangelijos pilnatvės. Tariame jiems padėkos žodžius už jų nesavanaudiškumą ir drąsą. Apkabiname juos kaip brolius ir seseris, mūsų Dangiškojo Tėvo vaikus. <…> Jis girdi nuolankių ir nuoširdžių kiekvienos tautos, kalbos ir liaudies žmonių maldas. Jis duoda šviesos tiems, kas Jo ieško ir Jį gerbia, ir nori paklusti Jo įsakymams.“ (2008 m. balandžio mėn. visuotinės konferencijos kalba.)

Kristeris Stendalis, nusipelnęs Stokholmo liuteronų vyskupas ir Harvardo religijos mokyklos garbės profesorius, nustatė tris religinio supratimo taisykles: 1) Jei norite suprasti kitą religiją, turite kreiptis į tos religijos pasekėjus, o ne priešus; 2) Nelyginkite savo gerųjų pusių su jų blogosiomis; ir 3) Palikite vietos „šventam pavydui“ kituose tikėjimuose rasdami sektinų pavyzdžių. Šie principai gerina santykius tarp religijų, stiprina pasitikėjimą ir pakloja pamatus bendradarbiavimui užsiimant labdara.

Dvasiniai ir fiziniai pasaulio poreikiai reikalauja geros valios ir skirtingų tikėjimų bendradarbiavimo. Visi jie įneša vertingą indėlį į didelę tikinčiųjų bendruomenę. Ankstyvosios Bažnyčios apaštalo Orson F. Whitney žodžiais tariant, „Dievas naudoja daugiau nei vieną žmogų darydamas didžius ir nuostabius darbus. Pastarųjų dienų šventieji negali padaryti visko. Tai per daug ir per sunku padaryti vieniems.“ Todėl Bažnyčios nariai į kitus tikinčiuosius visame pasaulyje žiūri ne kaip į priešus ar konkurentus, bet kaip į daugelio gerų darbų, daromų pasaulyje, partnerius. Pavyzdžiui, 2011 metų sausio mėn. Bažnyčia suvienijo jėgas su katalikų organizacija El Minuto de Dios, platindama drabužius nukentėjusiesiems nuo potvynių ir nuošliaužų. Be to, 2010 metais Bažnyčia bendradarbiavo su JAV Islamo pagalbos organizacija teikdama maistą ir medicinos reikmenis nukentėjusiesiems nuo žemės drebėjimo Haityje.

Svarbu pažymėti, kad bendradarbiavimas su kitomis religijomis nereikalauja doktrininių kompromisų. Nors Bažnyčia saugo savo religinę nepriklausomybę ir pripažįsta doktrinos skirtumus, tai jai netrukdo labdaros projektuose bendradarbiauti su kitais tikėjimais. Šios pastangos yra pagrįstos visuotinėmis vertybėmis. Pavyzdžiui, skirtingas Kristaus apmokėjimo aiškinimas neturėtų sumenkinti Jo duoto nurodymo „mylėti savo artimą kaip save patį“. Todėl būtina atskirti labdaros darbus nuo doktrininių dogmų, tuo pat metu drauge rūpinantis tais, kuriems reikia pagalbos. Tikrai nuoširdžiai tikintiesiems nebūtina turėti tuos pačius įsitikinimus tam, kad galėtų atlikti didelius darbus tarnaujant kitiems žmonėms.

Toliau pateikiami keli Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios bendradarbiavimo su kitų tikėjimų žmonėmis pavyzdžiai:

Įvykę renginiai (informacija anglų k.):

Vyskupas Vesteris giria kardinolo Džordžo vizitą Jutoje (2010-02-26)

Kardinolas Džordžas BYU kalba apie religijos laisvę (2010-02-23)

Metinis tarpreliginis koncertas istoriniame Solt Leik Sičio Tabernakulyje (2010-02-22)

Tikėjimai susijungia Solt Leiko Tabernakulyje vykusiame koncerte (2010-02-09)

Solt Leiko religijų apskritasis stalas rengia koncertą Šventyklos aikštėje (2007-02-13)

Arkivyskupui Aleksui J. Branetui suteikiamas Šeimos vertybių apdovanojimas (2010-11-30)

Dalyvauta renginiuose:

Katedra švenčia 100-ąsias metines; Prezidentas Monsonas kalba apie dviejų tikėjimų bendrus tarnavimo darbus (2009-08-10)

Apaštalų kelionės po pasaulį reaguojant į didėjantį Bažnyčios narių skaičių (2010-09-27)

2009 metų Pasaulio religijų parlamentas renkasi Melburne (2009-12-14)

Bažnyčia siunčia atstovus į Pasaulio religijų konferenciją Kazachstane (2009-07-22)

Ekskursijos po kulto pastatus ugdo supratingumą (2008-07-31)

Bažnyčios mokymai

Apaštalas Bostono jaunimui kalba apie religijos laisvę (2010-07-17)

Apaštalas tikina, kad tikintys Dievą turi dirbti drauge (2008-05-28)

Pagarba tikėjimų įvairovei (4/18/2008)

Evangelija – tai visuotinis tikėjimas (1991-11)

Dievo meilė visai žmonijai (1978-02-15)

Humanitarinė parama ir kita pagalba

Bažnyčia atsiliepia į potvynių ir nuošliaužų bangą Kolumbijoje (2011-01-06)

Pakistano ambasadorius dėkoja Bažnyčiai už mormonų suteiktą humanitarinę pagalbą (2010-09-14)

Kaimynų pagalba kaimynams (2010-07-08)

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia kartu su JAV Islamo pagalbos organizacija siunčia maistą ir medikamentus į Haitį (2010-01-22)

Bažnyčios teikiama humanitarinė pagalba – nuo Solt Leiko iki Samoa (2009-10-06)

Mormonų ir islamo vadovai bendradarbiauja teikdami pagalbą (2009-07-29)

Mormonai padeda potvynio aukoms Indianoje, Ajovoje ir Viskonsine (2008-06-17)

Antklodžių siuvimas benamių šeimoms (2007-03-21)

Hjustone Mormonų jaunimas padeda kaimynams pasiruošti ekstremalioms situacijoms (2006-10-25)

Pastarųjų dienų šventieji siunčia pagalbą į Artimuosius Rytus (2006-07-27)

Musulmonai ir mormonai skuba su pagalba Indonezijos žemės drebėjimo aukoms (2006-05-30)

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.