Tema

Informacija apie naudojimo teises (Atnaujinta 2012.02.21)

NAUDOJIMOSI SĄLYGOS 

Naudodamiesi šia svetaine, jūs sutinkate su žemiau nurodytomis sąlygomis. Jei nesutinkate su bet kuria čia nurodyta sąlyga, nesinaudokite šia svetaine. Mes pasiliekame sau teisę bet kada pakeisti šias sąlygas, todėl prašome jus patikrinti jų pasikeitimus kiekvieną kartą, kai naudojatės šia svetaine. Jei sąlygoms pasikeitus jūs vis dar naudojatės svetaine, tai reiškia, kad sutinkate su tais pasikeitimais.

LICENCIJOS IR APRIBOJIMAI

Ši svetainė priklauso Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Prezidento korporacijai ir yra jos valdoma. Visa šioje svetainėje esanti medžiaga (įskaitant vaizdinę medžiagą, tekstus, piktogramas, ekspozicijas, duomenų bazes, mediją ir bendrą informaciją) priklauso mums arba yra mūsų licencijuota. Peržiūrėti, siųstis arba spausdinti šios svetainės medžiagą leidžiama tik asmeniniais, nekomerciniais tikslais, nebent papildomai būtų nurodyta kitaip. Be to, žiniasklaidos atstovai gali šią medžiagą panaudoti tradiciniuose viešų naujienų forumuose, nebent papildomai būtų nurodyta kitaip. Be to, žiniasklaidos atstovai gali šią medžiagą panaudoti tradiciniuose viešų naujienų forumuose, nebent papildomai būtų nurodyta kitaip. Be mūsų sutikimo jūs negalite skelbti šios svetainės medžiagos kitose svetainėse arba kompiuterių tinkle. Jūs negalite perduoti arba dalintis šios svetainės medžiaga su kitomis svetainėmis. Šios svetainės arba joje esančios medžiagos (įskaitant informaciją paskelbusių asmenų vardus ir adresus) negalite naudoti prekėms ir paslaugoms parduoti ar reklamuoti, klientams pritraukti arba kitokiais komerciniais tikslais.

Nepaisant to, kas parašyta aukščiau, mes pasiliekame teisę savo nuožiūra uždrausti, atšaukti arba apriboti šios svetainės naudojimą, įskaitant šios svetainės medžiagos atvaizdavimą. Tačiau mes neprisiimame atsakomybės nuspręsti, ką asmenims, norintiems pasinaudoti mūsų svetainėmis, turėtų reikšti „sąžiningas naudojimas“. Už tai visiškai yra atsakingas pats vartotojas. Be to, mes neprivalome pateikti papildomas šaltinių citatas nei užtikrinti medžiagos tinkamumą alternatyviam panaudojimui. Už tai yra taip pat visiškai atsakingas pats vartotojas. Tačiau Bažnyčia pasilieka teisę neleisti iškraipyti jos medžiagą ir „sąžiningo naudojimo“ sąvoką interpretuoja pagal tai, kaip ji suvokia įstatymus.

ELGESIO TAISYKLĖS

Jūs sutinkate savo nuožiūra arba veikdami bet kokioje grupėje šioje svetainėje netalpinti ir neskelbti informacijos, kuri gali būti laikoma žalinga ar nusikalstama kitų vartotojų atžvilgiu, neapsimesti kitu vartotoju, slepiant savo tapatybę, ir neįtraukti kitų į panašius veiksmus. Jūs sutinkate nedaryti jokių veiksmų, kurie trikdytų įeinančius ir išeinančius iš svetainės duomenų srautus, nedaryti poveikio šios svetainės veikimui, nesistengti apeiti mūsų nustatytas valdymo ir naudojimo taisykles. Jūs suprantate, kad žalingų arba nusikalstamų veiksmų iš jūsų pusės atveju jūsų teisė naudotis šia svetaine gali būti atšaukta, o prieš jus gali būti imtasi teisinių priemonių.

NUORODOS

Jūsų patogumui šioje svetainėje gali būti naudojamos nuorodos į kitų subjektų valdomas svetaines. Šios svetainės nėra mūsų valdomos ar palaikomos, ir mes nesame atsakingi už jų medžiagą. Nors mes stengėmės pateikti nuorodas tik į tinkamas, skoningas svetaines, kai kuriose jų gali pasitaikyti netinkama arba nepageidaujama medžiaga. Jei naudodamiesi svetaine, randate tokią medžiagą, prašome apie tai pranešti mums.

Mes manome, kad talpinantys informaciją internete siekia jos viešo prieinamumo. Todėl mes manome, kad teisiškai yra leistina pateikti kitų svetainių nuorodas ir tai atitinka interneto vartotojų lūkesčius. Tačiau, sutrikus konkrečios svetainės pasiekiamumui, jos savininkas turėtų mums apie tai pranešti.

JURISDIKCIJA IR TAIKYTINOS TEISĖS NORMOS

Ši sutartis yra sudaryta vadovaujantis Jungtinių Amerikos Valstijų Justos valstijos įstatymais, nustatančiais sutarčių, veikiančių tik valstijos ribose, sąlygas, nesudarant prielaidų kolizinių teisės normų taikymui. Bet koks ieškinys, bet kaip susijęs su šia sutartimi, arba bet kaip susijęs su šia svetaine, turi būti pateiktas valstijos arba federaliniam teismui Solt Leiko grafystėje, Jutos valst., ir nagrinėjat tokias teismines bylas jūs turite paklusti šių teismų jurisdikcijai. Jei bet kuri šios sutarties nuostata visiškai arba dalinai pažeidžia arba neatitinka įstatymų, likusios nuostatos lieka galioti, nebent mes nuspręstume, kad negaliojanti arba neatititinkanti įstatymų nuostata yra neatsiejama sutarties dalis, ir tokiu atveju mes turime padaryti reikiamus sutarties pakeitimus.

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

Mes nesame atsakingi už tiesioginę ir netiesioginę žalą, patirtą dėl naudojimosi ar negalėjimo naudotis šios svetainės medžiaga arba bet kokia susieta svetaine, įskaitant negautas pajamas, verslo veiklos sutrikdymą, programų ar kitų duomenų praradimą jums priklausančiose informaciją apdorojančiose sistemose ir kita. Mūsų atsakomybė padengti žalą jokiu būdu negali viršyti jūsų patirtų nuostolių vertės, arba jūsų patirtų išlaidų bandant pasinaudoti šia svetaine arba bet kokia su ja susijusia svetaine.

ATSISAKYMAS

ŠIOS SVETAINĖS AR BET KURIOS SUSIETOS SVETAINĖS MEDŽIAGA YRA PATEIKTA „KOKIA YRA“, BE JOKIŲ AIŠKIŲ IR MENAMŲ GARANTIJŲ. TIEK, KIEK TAI LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, MES ATSISAKOME SUTEIKTI BET KOKIAS AIŠKIAS IR MENAMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISIŲ, PASLAUGŲ KOKYBĖS, TINKAMUMO, BEI KITAS. MES NEGARANTUOJAME, KAD ŠIOS SVETAINĖS FUNKCIJOS YRA NENUTRAUKIAMOS IR NETURI KLAIDŲ, KAD NETIKSLUMAI BUS IŠTAISYTI IR KAD ŠI SVETAINE ARBA JĄ PALAIKANTIS SERVERIS YRA SAUGŪS NUO VIRUSŲ AR KITŲ KENKSMINGŲ KOMPONENTŲ.

PREKIŲ ŽENKLAI

„Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia“, „Liahona“, „Mormono knyga“, ir „Mormonas“ yra Intellectual Reserve, Inc. prekių ženklai.

KLAUSIMAI IR AUTORYSTĖS UŽKLAUSIMAI

Dėl klausimų apie autorinę Bažnyčios medžiagą galite kreiptis į Bažnyčios Intelektinės nuosavybės biurą:

Telefonas: 801-240-3959 arba 1-800-453-3860, vidinis nr. 2-3959

Faksas: 801-240-1187

El. paštas: cor-intellectualproperty@ldschurch.org

Jei norite gauti atsakymus į paklausimus apie autorinę Bažnyčios medžiagą, prašome užpildyti nustatytą formą:

Bendriems paklausimams: Autorystės užklausų forma

Dėl rankraščiuose naudojamos medžiagos: Autorystės užklausa – rankraščių forma

Dėl muzikos kūrinių: Autorystės užklausa – muzikos kūrinių forma

Užklausų formos bei kita reikalinga medžiaga, nurodyta užklausos formoje gali būti siunčiama adresu:

Attention: Licensing
Intellectual Property Office
50 East North Temple Street
Salt Lake City, Utah 84150-0018

Formą taip pat galite siųsti aukščiau nurodytais fakso ir el. pašto adresais.

Pastaba: Apytikslis laikas, per kurį galite gauti atsakymą į nekomercinį užklausimą, yra nuo dviejų iki keturių savaičių; komercinės užklausos gali pareikalauti apytiksliai nuo keturių iki šešių savaičių.

Įsigaliojimo data: 2012 m. vasario 21 d.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.