20201003_191901_Nilsson_LES_3862_id.JPG
Naujienos

Prezidentas Nelsonas spalio visuotinėje konferencijoje sakė: Leiskite Dievui nugalėti, priimkite ateitį, gyvenkite pagal „naująją normą“

„Dievas visas rases myli vienodai,“ – sakė prezidentas Nelsonas.

Judėti pirmyn, su tikėjimu priimti ateitį, neramius laikus priimti kaip galimybę suklestėti dvasiškai ir pasirinkti leisti Dievui nugalėti mūsų gyvenime, tai keletas svarbiausių mokymų, kuriais Prezidentas Raselas M. Nelsonas pasidalijo per 190-ąją pusmetinę Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios konferenciją.

Nors prezidentas Nelsonas ir džiaugėsi galimybe į konferenciją susirinkiti virtualioje erdvėje, jis taip pat liūdėjo dėl visų paveiktų dabartinės COVID-19 pandemijos, stichinių nelaimių ir sunkumų.

„Mūsų Dangiškasis Tėvas ir Jo Sūnus Jėzus Kristus myli mus visada! Jie rūpinasi mumis!“ – sakė jis. „Jie ir Jų šventi angelai stebi mus.“

Prezidentas Nelsonas pridūrė, kad nepaisant dabartinio sąmyšio pasaulyje atsigręždami į mūsų Gelbėtoją Jėzų Kristų galime džiugiai žvelgti į ateitį.

„Neleiskime sau buksuoti praeities prisiminimuose. Izraelio surinkimas juda pirmyn. Viešpats Jėzus Kristus vadovauja savo Bažnyčiai, ir ji įvykdys savo dieviškus tikslus.“

Ar esate pasiryžę leisti Dievui nugalėti jūsų gyvenime?

Sekmadienio rytinėje konferencijos sesijoje prezidentas Nelsonas mokė apie Izraelio surinkimą ir kaip tai susiję su mūsų pasiryžimu leisti Dievui būti svarbiausiu veiksniu mūsų gyvenime.

„Todėl vienintelis būdas dvasiškai išgyventi yra pasiryžti leisti Dievui nugalėti mūsų gyvenime, mokytis išgirsti Jo balsą ir naudoti savo energiją, kad padėtume surinkti Izraelį,“ – sakė jis.

Kalbėdamas prezidentas Nelsonas dar kartą pakartojo, kad Dievas myli visus savo vaikus ir pabrėžė, kad Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčioje rasizmas negali būti toleruojamas.

„Užtikrinu jus, kad Dievo požiūrį į jus lemia ne jūsų odos spalva. Dievo palankumas ar nepalankumas priklauso nuo jūsų pasišventimo Dievui ir Jo įsakymams, o ne nuo jūsų odos spalvos.“

Prezidentas Nelsonas mokydamas šventuosius suprasti, kad jie dalyvauja dabar vykstančiame Dievo vaikų surinkime, jis, kaip pranašas, ragino:

„Kai per ateinančius šešis mėnesius studijuosite Raštus, raginu jus surašyti viską, ką Viešpats pažadėjo darysiąs dėl sandoros Izraelio. […] Apmąstykite šiuos pažadus. Kalbėkite apie juos su savo šeimos nariais ir draugais. Tada gyvenkite taip, kad šie pažadai būtų išpildyti jūsų gyvenime, ir stebėkite.“

Pasitikite ateitį tikėdamos

Per moterų sesiją kalbėdamas moterims ir merginoms nuo 11 m. ir vyresnėms prezidentas Nelsonas reiškė joms savo meilę ir padėką už jų didvyriškumą šiomis sunkiomis aplinkybėmis. Jis taip pat priminė Viešpaties pažadą, kad „jeigu jūs pasiruošę, nebijosite“ (Doktrinos ir Sandorų 38:30) ir ragino visus pasistengti, kad būtų geriau pasiruošę finansiškai, dvasiškai ir emociškai.

Jis pasiūlė apsvarstyti tris principus:

Paruošti apsaugos vietas

Paruošti savo protą būti ištikimą Dievui

Niekada nesiliauti ruoštis

Prezidentas Nelsonas mokė: „Žinoma, didžiausią apsaugą gauname paimdami ant savęs Dangiškojo Tėvo ir Jėzaus Kristaus jungą! Gyvenimas be Dievo yra baimės kupinas gyvenimas. Gyvenimas su Dievu yra ramybės kupinas gyvenimas.

Gyvenkite pagal „naująją normą“

Savo baigiamojoje kalboje per sekmadienio popietę sesiją prezidentas Nelsonas paminėjo, kad šiandieniniame pasaulyje dažnai girdime terminą „naujoji norma“. Jėzaus Kristaus mokinius jis kvietė priimti „naująją normą“, kuri apima širdies atgręžimą į Dievą, kasdienę atgailą, tarnystę kitiems, amžinosios perspektyvos išlaikymą ir tokį gyvenimą, kad kiekvieną dieną būtume geriau pasiruošę sutikti Dievą.

Prezidentas Nelsonas prieš baigdamas konferenciją paskelbė planus pastatyti šešias naujas šventyklas ir klausančiuosius palaimino ramybe sakydamas:

„Laiminu jus, kad būtumėte pripildyti Viešpaties Jėzaus Kristaus ramybės. Jo ramybė pranoksta visokį supratimą. Laiminu jus didesniu troškimu ir gebėjimu paklusti Dievo įstatymams. Jis tęsė – „Pažadu, kad jums tai darant būsite apipilti palaimomis – gausite daugiau drąsos, asmeninių apreiškimų, malonią darną namuose ir džiaugsmą net supant nežiniai.“

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.