Naujienos

Per sekmadienio rytinę sesiją vyks iškilmingas susirinkimas su Osanos šūksniu

2020 m. balandžio visuotinė konferencija

 

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios prezidentas Rasellas M. Nelsonas 2020 m. balandžio 4 d. paskelbė, kad sekmadienio rytinės sesijos metu (Lietuvos laiku 19:00) vyks pasaulinis iškilmingas susirinkimas su Osanos šūksniu.

„Meldžiamės, kad dėl žinių, kurias išgirsite, neeilinių pranešimų, kurie bus padaryti, ir veiksmų, kuriuose būsite pakviesti dalyvauti, ši konferencija jums būtų įsimintina, – sakė prezidentas Nelsonas nuo Bažnyčios biuro salės pakylos. –  Pavyzdžiui, užbaigdami sekmadienio rytinę sesiją, susirinksime į pasaulinį iškilmingą susirinkimą, per kurį jums vadovausiu atliekant šventą Osana šūksnį. Meldžiamės, kad jums tai būtų ryškus dvasinis momentas, kai vienu balsu išreikšime gilų dėkingumą Dievui Tėvui ir Jo Mylimam Sūnui, šlovindami juos šiuo išskirtiniu būdu.“

Toks Dievybės pagerbimas yra ypač svarbus ir šventas ženklas, kadangi šioje visuotinėje konferencijoje (ir visus metus) Bažnyčia mini Džozefo Smito Pirmojo regėjimo, kai jis matė Tėvą ir Sūnų, dvejų šimtų metų sukaktį. Būtent tame regėjime Tėvas, rodydamas į Jėzų Kristų, pasakė paaugliui Džozefui: „Tai mano Mylimasis Sūnus. Jo klausyk!“

„Šios ir kiekvienos visuotinės konferencijos tikslas yra padėti mums klausyti Jo, – sakė prezidentas Nelsonas. – Mes meldėmės ir kviečiame jus melstis, kad Viešpaties Dvasia būtų su mumis taip gausiai, kad išgirstumėte žinias, kurias Gelbėtojas paruošė konkrečiai jums – žinias, kurios atneš ramybę jūsų sielai. Žinias, kurios išgydys jūsų sudužusią širdį. Žinias, kurios apšvies jūsų protą. Žinias, kurios padės žinoti, ką reikia daryti einant pirmyn šiais ir būsimais neramumų bei išbandymų laikais.“

Kas yra iškilmingas susirinkimas?

Iškilmingi susirinkimai yra specialūs, šventi susirinkimai, rengiami įvairiais šventais tikslais. Į tokius susirinkimus pastarųjų dienų šventieji turi ateiti būdami aukštesnio dvasingumo. Per tokius susirinkimus būdavo palaikomi nauji Bažnyčios prezidentai, pašventinamos šventyklos ar kiti reikšmingi pastatai (pvz., konferencijų centras), pristatomi nauji Raštai, mokomi kunigijos vadovai. Apie kitą konkretų sekmadienio ryto iškilmingo susirinkimo tikslą, šalia Osanos šūksnio, prezidentas Nelsonas paaiškins savo kalboje.

„Iškilmingas susirinkimas“ yra hebrajų Biblijos frazė, apibūdinanti reikšmingus susirinkimus per Paschą ir palapinių šventę. Pirmoji Jeruzalės šventykla buvo pašventinta iškilmingo susirinkimo metu. Taigi tas terminas nuo seno susijęs su šventyklos pašventinimu.

Doktrinoje ir Sandorose, šventame Bažnyčiai skirtų apreiškimų rinkinyje, ne kartą minima, kaip Dievas prašo pastarųjų dienų šventuosius „sušauk[ti] savo iškilmingus susirinkimus“ (Doktrinos ir Sandorų 133:6).  Kertlando šventyklos pašventinimas 1836 m. kovo 27 d. buvo viena iš tokių progų. Tuo metu daugelis patyrė dvasinių pasireiškimų. Šis žymus šventyklos pasišventimas davė pradžią vėlesniems iškilmingiems susirinkimams.

Kas yra Osanos šūksnis?

Osanos šūksniu pastarųjų dienų šventieji pagerbia ir šlovina Dievą Tėvą ir jo Sūnų Jėzų Kristų. Tai ypač reikšmingas įvykis, kuris vyks Bažnyčiai švenčiant Džozefo Smito Pirmojo Dievybės regėjimo dviejų šimtų metų sukaktį.

Šūksnis reiškia susirinkusios minios reakciją Jėzui triumfiškai įžengiant į Jeruzalę paskutinę savo gyvenimo savaitę. „Osanna Dovydo sūnui! Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu! Osana aukštybėse!“ – parašyta Naujajame Testamente.

Žodis osana kilęs iš dviejų hebrajiškų žodžių, kurie, kaip jie vartojami Psalmių 118: 25 vertime, reiškia „prašome tave, gelbėk mus!“ Pagal Mozės įstatymą šią giesmę cituodavo kunigas per septynių dienų Palapinių šventę, kai žmonėms buvo nurodyta „linksmin[tis] Viešpaties […] akivaizdoje“ (Kunigų 23:40). Palapinių šventė senovės izraelitams buvo džiūgavimo laikas. Taigi osana, nors iš pradžių ir buvo maldavimas, tapo siejama su džiūgavimu. Tokia to žodžio reikšmė ir Naujajame Testamente, Mormono Knygoje ir Doktrinoje ir Sandorose. Šiuose tekstuose osana yra Dievo gerumo ir gelbėjančiosios Jėzaus Kristaus galios pripažinimas ir garbinimas už tai.

Osanos naudojimo Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčioje istorija siekia laikus iki oficialaus Bažnyčios suorganizavimo 1830 metais. 1829 m. apreiškimas Martinui Harisui buvo nurodyta: „pamokslauk, ragink, skelbk tiesą, būtent garsiu, džiaugsmingu balsu, šaukdamas: Osana, osana, tebūna palaimintas Viešpaties Dievo vardas!“ Panašūs įsakymai buvo duoti žmonėms 1830 ir 1831 metais.

Osana šūksnis tapo kolektyvine narių patirtimi per 1836 m. Bažnyčios Kertlando šventyklos pašventinimą. Pašventinimo susirinkimui baigiantis, susirinkusieji drauge tris kartus sušuko: „Osana! Osana! Osana Dievui ir Avinėliui, amen, amen ir amen!“ Bažnyčios istorijoje minima, kad ir kituose renginiuose Dievas buvo šlovinamas Osana šūksniu.

Nuo 1892 m. vykusios Solt Leik Sičio šventyklos špilio uždėjimo ceremonijos metu Osanos šūksniai buvo atliekami mosuojant balta skepetaite. „Siekdami tai atlikti šventai, naudojame švarias, baltas skepetaites, – šeštadienio rytą paaiškino prezidentas Nelsonas. – Bet jei tokios neturite, galite tiesiog mojuoti ranka“.

Po Osanos šūksnio susirinkusieji drauge sugiedos „Šventoji dvasia“, kaip buvo daroma per Kertlando šventyklos pašventinimą.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.