Tema

Dažniausiai užduodami klausimai

1.   Ar mormonai praktikuoja poligamiją?

Jungtinėse Amerikos Valstijose ir visame pasaulyje yra daugiau kaip 14 milijonų mormonų ir nei vienas iš jų poligamijos nepraktikuoja. Poligamijos praktika Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčioje yra griežtai uždrausta. Bendras santuokos standartas Bažnyčioje visuomet buvo monogamija, kaip nurodoma Mormono Knygoje, ( Jokūbo kn. 2 skyriaus 27 eilutėje ).  Poligamija buvo mūsų praeityje, 19 amžiuje, ir truko apie 50 metų. Bet dabar ji nėra praktikuojama. Poligamija buvo oficialiai nutraukta 1890 metais — prieš 118 metų. Tie, kurie praktikuoja poligamiją šiandien, su Bažnyčia neturi nieko bendra.

2.   Ką mormonai tiki apie Dievą?

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčioje Dievas dažnai vadinamas Dangiškuoju Tėvu, nes Jis yra visų žmonių dvasių Tėvas, o jie yra sukurti pagal Jo atvaizdą (Išėjimo 1:27). Tai tinkamas žodis pavadinti gerą, teisingą, visa išmanantį ir visagalį Dievą. Dievas Tėvas, Jo sūnus Jėzus Kristus ir Šventoji Dvasia sudaro Dievybę, taip mormonai vadina Trejybę.

3.   Kas vyksta mormonų šventyklose?

Šventyklos nėra įprasti Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios nariams skirti maldos namai. Dėl šventyklų šventumo į jas įeiti gali tik verti Bažnyčios nariai. Pagrindinis šventyklų darbo tikslas yra „užantspauduoti“ arba suvienyti šeimas, tikintis, kad tie ryšiai išliks po mirties. Tos pačios šventyklos apeigos gali būti atliekamos ir už tuos žmones, kurie yra mirę. Nėra šventyklų darbo atitikmens kitose krikščioniškose bažnyčiose.

4.   Ar mormonai tiki Biblija?

Bažnyčia gerbia Bibliją kaip Dievo žodį, šventą Raštų knygą. Pastarųjų dienų šventieji brangina jos mokymus ir visą gyvenimą studijuoja jos dievišką išmintį. Be to, pamaldų metu yra apmąstomi ir aptariami Biblijos mokymai.  Papildomos Raštų knygos—Mormono Knyga, Doktrina ir Sandoros ir Brangusis Perlas—papildomų liudijimų dėka sutvirtina ir sustiprina Dievo mokymus, leidžia susipažinti su ypatingais daugelio žmonių tikėjimo Jėzumi Kristumi rezultatais. Pasak Bažnyčios apaštalo M. Raselo Balardo, „Mormono Knyga nesumenkina Biblijos. Priešingai, ji praplečia ir išaukština ją“.

5.   Ar mormonai yra krikščionys?

Jėzus Kristus yra Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios, turinčios Jo vardą, pagrindas. Kiekviena malda, vykstanti namuose, visuose pamoksluose maldos namuose, kalbama Jėzaus Kristaus vardu. Sakramento (Komunijos) simboliai, kurie yra priimami pamaldų metu, simbolizuoja Jo apmokėjimą. Apmokančioji Kristaus auka apmoka visų žmonių nuodėmes su sąlyga, kad yra asmeniškai atgailaujama. Per Jo auką visa žmonija taip pat galės būti prikelta į nemirtingumą.

6.   Ką Bažnyčia mano apie rasių santykius?

Evangelija skirta visiems žmonėms. Visų etninių grupių atstovai visada buvo laukiami Bažnyčioje, buvo krikštijami nariais, pamokslavo iš sakyklų, sakė maldas susirinkimuose.  Nors Bažnyčioje niekada nebuvo jokios rasių atskyrimo susirinkimuose politikos, iš Afrikos kilę vyrai nebūdavo įšventinami į kunigystės pareigybes.Tai buvo pakeista 1978 metų birželį, ir Bažnyčia iš kart visame pasaulyje, kur jie rinkdavosi, ėmė įšventinti aktyvius tamsiaodžius vyrus į kunigystės pareigybes.  2006 metais tuometinis Bažnyčios prezidentas Gordonas B. Hinklis pareiškė, kad „joks žmogus, šiurkščiai atsiliepiantis apie kitos rasės žmones, negali laikyti savęs tikru Kristaus mokiniu. Ir jis negali manyti esąs harmonijoje su Bažnyčios mokymais.  Visi pripažinkime, kad kiekvienas esame mūsų Tėvo Danguje, kuris myli visus savo vaikus, sūnus arba dukra.“

7.   Ką mormonų moterys veikia Bažnyčioje?

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios darbe moterys vaidina svarbų vaidmenį. Nors Bažnyčioje moterys nėra įšventinamos į kunigystę ir nedalyvauja vykdant tokias apeigas, kaip sakramento simbolių palaiminimas arba krikštas, jos tarnauja aukštose vadovaujančiose pareigose ir kaip misionierės arba mokytojos dažnai pamokslauja iš sakyklos, sukalba maldas bendruomenės susirinkimuose.

8.   Kodėl Bažnyčia siunčia misionierius?

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios misionieriškas darbas yra paremtas Naujojo Testamento modeliu, kai misionieriai yra siunčiami poromis mokyti Evangelijos ir krikštyti tikinčiuosius Jėzaus Kristaus vardu (žr., pavyzdžiui, Petro ir Jono darbus Apaštalų darbų knygoje). Vienu metu maždaug 350 Bažnyčios misijų visame pasaulyje tarnauja daugiau kaip 52 000 jaunesnių nei 25 metų amžiaus misionierių. Misionierių darbas yra savanoriškas, ir jie patys finansuoja savo misijas. Jie gauna paskyrimus iš Vyriausiosios Bažnyčios valdybos ir yra siunčiami tik į tas šalis, kurių valdžia leidžia Bažnyčiai veikti. Kai kuriose pasaulio šalyse misionieriai tarnauja tik humanitarinėse arba kitokiose specializuotose misijose. 

9.   Ką mormonai mano apie gyvenimo tikslą?

Pastarųjų dienų šventieji mirtingąją būtį vertina labai ilgos istorijos, trunkančios nuo ikižemiškojo gyvenimo, kur visų žmonių dvasios gyveno su Dangiškuoju Tėvu, iki būsimojo gyvenimo Jo akivaizdoje, kur toliau tęsime savo augimą, pažinimą ir tobulėjimą, kontekste. Gyvenimas žemėje laikomas bandomuoju laikotarpiu, kurio metu vyrai ir moterys yra išmėginami ir įgyja patirtį, kurios niekur kitur gauti negalėtų. Dievas žinojo, kad žmonės darys klaidas ir atsiuntė Gelbėtoją Jėzų Kristų, kuris prisiėmė ant savęs pasaulio nuodėmes. Bažnyčios nariams fizinė mirtis yra ne pabaiga, o pradžia, žengiant dar vieną žingsnį pagal Dievo planą, skirtą Jo vaikams.

10.  Kodėl mormonai nerūko ir nevartoja alkoholio?

Pastarųjų dienų šventųjų sveikos gyvensenos principai remiasi Išminties žodžiu – apreiškimu, nurodančiu sveikus produktus ir žmogui kenkiančias medžiagas, gautu 1833 metais. Pagal jį, alkoholis, tabakas, arbata, kava ir narkotikai yra draudžiami dėl žalingo ir priklausomybę skatinančio poveikio.1997 m. buvo baigtas 14 metų trukęs UCLA tyrimas stebint 10 000 Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios narių Kalifornijoje mirtingumą ir sveiką gyvenseną ir nustatęs, kad Bažnyčios narių, besilaikančių šių nurodymų, gyvenimo trukmė buvo nuo 8 iki 11 metų ilgesnė nei bendrai visų baltaodžių gyventojų Jungtinėse Valstijose.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.