Naujienos

Vadovai skatina moteris būti ištikima, vienijančia galia, pakeisiančia pasaulį

Per konferencijos moterų sesiją Pirmoji Prezidentūra ir visuotinės pareigūnės dalijasi įkvėptomis mintimis

 
20201003_1913_MCoberly_MAC02965.jpg
Prezidentas Raselas M. Nelsonas© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

„Jūs stiprios ne tik skaičiumi, bet ir dvasine galia keisti pasaulį. Stebėjau jus, būtent tai darančias per šią pandemiją. […] Jūs dar kartą įrodėte, kad tiesiogine prasme esate Izraelio viltis.“

Tokie prezidento Raselo M. Nelsono žodžiai Bažnyčios moterims buvo ištarti sekmadienį, spalio 3 d., per visuotinės konferencijos moterų sesiją, skirtą moterims ir merginoms nuo 11 metų.

Prezidentas Nelsonas pridūrė: „Seserys, jūs neabejotinai elgėtės didvyriškai! Žaviuosi jūsų stiprybe ir tikėjimu. Jūs parodėte, kad sunkiomis aplinkybėmis jūs narsiai tęsiate savo darbus.“

„Jūs stiprios ne tik skaičiumi, bet ir dvasine galia keisti pasaulį.“ Prezidentas Raselas M. Nelsonas

Paminėjęs sunkius laikus, kuriais gyvename, prezidentas Nelsonas ragino moteris pasitikti ateitį su tikėjimu ir stengtis labiau pasiruošti materialiai, dvasiškai ir emociškai.

Prezidentas Nelsonas liudijo: „Pažadu, kad, mums kuriant apsaugos vietas, ruošiant savo protus būti ištikimus Dievui ir niekada nesiliaujant ruoštis, Dievas palaimins mus. Jis išgelbės mus, netgi taip, kad kalbės ramybę mūsų sieloms ir suteiks mums didį tikėjimą, ir padarys, kad mes iš Jo galėtume tikėtis savo išvadavimo (žr. Almos 58:11).“

Siekite vienybės

20201003_180827_Nilsson_LES_2682.JPG
Sesuo Šeron Jubenk2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Sesuo Šeron Jubenk taip pat kalbėjo apie moterų galią „panaikinti išankstinį nusistatymą ir siekti vienybės“ ir ragino sandoros moteris „būti dalimi kolektyvinės jėgos, kuri pakeis pasaulį į gera“.

Pirmoji patarėja Paramos bendrijos visuotinėje prezidentūroje sakė: „Bažnyčios moterys turi neribotą potencialą pakeisti visuomenę.“ Bet pokyčiai ateis „ne tiek per aktyvizmą, kiek per kasdienes pastangas suprasti vienam kitą“.

Ji sakė, kad nepaisant skirtumų vieningi tampame pirmiausia būdami gailestingi, neteisdami vienas kito, neleisdami, kad „mūsų žodžiai žeistų“. Be to, moterys gali stengtis, kad jų pastangos derėtų su kitų pastangomis, kad niekas nebūtų vertinamas labiau už kitą ir kad visi prisitaikytų „prie komandos narių poreikių ir galimybių“. Galiausiai jos gali semtis Viešpaties galios, kai kitus apdovanoja tokiu pat gailestingumu, kokio pačios siekia.

 „Būkite drąsus“

20201003_1858_MCoberly_MAC02873
Prezidentas Dalinas H. Ouksas2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Prezidentas Dalinas H. Ouksas, pirmasis patarėjas Pirmojoje Prezidentūroje, skatino moteris nepulti į neviltį, bet būti drąsias patikindamas, kad „Viešpats ypač myli savo brangias dukteris ir jomis rūpinasi. Jis žino [jų] norus, poreikius ir baimes. Viešpats yra visagalis. Pasitikėkite Juo.“

Viešpaties pažadėtieji palaiminimai ir džiaugsmas, aplankantys po suspaudimų, aprašomi Doktrinos ir Sandorų knygoje ir duoti ankstyvosiomis Bažnyčios dienomis šventiesiems „persekiojimų ir asmeninių tragedijų laikotarpiu, tinka kiekvienam iš jūsų šiandieninėmis aplinkybėmis“, – sakė vyresnysis Ouksas.

„Nepajudinamas tikėjimas“ „sugrąžintosios Jėzaus Kristaus Evangelijos doktrinoje yra beribė galia“, nukreipianti moteris, teikianti džiaugsmą, apšviečianti protus ir teikianti stiprybės ir pasitikėjimo tuo, ką daro. Jis sakė, kad suprasdamos ir gyvendamos pagal šią doktriną, kartu su atgaila, moterys gali būti drąsios išlikdamos „kelyje link savo amžinojo tikslo – susijungimo ir išaukštinimo kartu su savo mylinčiais dangiškais gimdytojais“.

Tikėkite apmokėjimu, kad pagydytumėte piktžaizdes

20201003_182930_Nilsson_LES_3089.JPG
Sesuo Kristina B. Franko2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Šiais metais pasaulis susidūrė su daugybe netikėtų stichinių nelaimių, įskaitant ir milijonus paveikusią pandemiją. Anot sesers Kristinos B. Franko, šie įvykiai „žmones privertė pasijusti bejėgius, netekusius vilties ir sugniuždytus, klausiančius savęs, ar jų gyvenimas kada nors sugrįš į savo vėžes“.

Antroji patarėja Pradinukų organizacijos visuotinėje prezidentūroje moterims priminė, kad, „kai ateiname pas Jėzų Kristų panaudodami tikėjimą Juo, atgailaudami, sudarydami sandoras ir jų laikydamiesi, mūsų piktžaizdės – kad ir kokios jos būtų – gali būti pagydytos.“

Cituodama doktrinos šaltinį iš tinklalapio ChurchofJesusChrist.org, ji sakė: „Tikėti Jėzumi Kristumi ir Jo Apmokėjimu reiškia visiškai Juo pasikliauti: pasitikėti Jo beribe […] galia ir meile. Tai taip pat reiškia tikėti Jo mokymais. Tai reiškia tikėti, kad, nors mes ir nesuprantame visko, Jis supranta.“

Sesuo Franko baigė paliudydama, kad „jeigu atsigręšime į [Jėzų Kristų], Jis mus išgydys ir vėl padarys švarius“.

Gera permaina

20201003_1817_MCoberly_MAC02435.jpg
Sesuo Bekė Kreiven2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Per Jėzų Kristų moterys gali pakeisti savo įpročius, keisti savo mintis ir ištaurinti savo charakterį, kad taptų panašesnės į Jį, sakė sesuo Bekė Kreiven, antroji patarėja Merginų organizacijos visuotinėje prezidentūroje.

„Jėzus Kristus mums davė nesibaigiantį permainų modelį. Jis ragina mus panaudoti tikėjimą Juo, tikėjimą, kuris mus įkvepia atgailauti, tokį „tikėjimą ir atgailą, kurie sukelia […] širdies permainą“ (Helamano 15:7). Kai atgailaujame ir savo širdį atgręžiame į Jį, mes imame trokšti sudaryti šventas sandoras, jų laikytis ir ištverti iki galo. Ištverti iki galo reiškia keistis iki paskutinės dienos“, – sakė ji.

„Maži, bet nuolatiniai, sąmoningi pasikeitimai mums padės tobulėti,“ – pridūrė ji, – kaip ir Apmokėjimo galia, Šventoji Dvasia, kunigystės palaiminimai, malda, pasninkas, lankymasis šventykloje ir patikimų šeimos narių, vadovų ir draugų parama. „Gelbėtojas gali padėti jums pasveikti ir keistis, kai esate apsuptos jus mylinčių žmonių“, – sakė ji.

Ruošimasis antrajam atėjimui

20201003_1844_MCoberly_MAC02730.jpg
Prezidentas Henris B. Airingas2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Prezidentas Henris B. Airingas, antrasis patarėjas Pirmojoje Prezidentūroje, sakė, kad moterys prieš antrąjį Gelbėtojo, Jėzaus Kristaus, atėjimą „suvaidins esminį vaidmenį“ kuriant tokią Sionės visuomenę kaip Henocho mieste (žr. Mozės 7:19).

„Jūs, sesės, jūsų dukros, anūkės ir kitos jūsų prižiūrimos moterys suvaidins esminį vaidmenį kuriant tokią žmonių visuomenę, kuri mėgausis šlovinga bendryste su Gelbėtoju. Jūs būsite svarbi jėga surenkant Izraelį ir kuriant Naujojoje Jeruzalėje taikoje gyvuojančią Sionės liaudį.“

Prezidentas Airingas sakė, kad moterys turi „dovaną per savo meilę Dievui nuraminti ginčus, puoselėti teisumą ir tiems, kam tarnauja, įskiepyti Dievo meilę“. Jis sakė, kad jų dvasinis gebėjimas „puoselėti kitus ir pakylėti link tokios meilės ir tyrumo“ bei tikroji meilė suteiks joms teisę gyventi Sionės visuomenėje.

„Per tikėjimą Juo ir visą Jo begalinio Apmokėjimo poveikį jūs ir tie, kuriuos mylite bei kuriems tarnaujate, galėsite gauti dieviškąją dovaną gyventi taip ilgai ieškotoje ir žadėtoje Sionės bendruomenėje. Joje jūs būsite Sionės seserys, asmeniškai mylimos Viešpaties ir tų, kuriuos esate palaiminusios.“
 

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.