Tema

Tikėjimo Teiginiai

Trylika Džozefo Smito suformuluotų trumpų teiginių, apibendrinančių kai kurias esmines Bažnyčios doktrinas.

1. Mes tikime Dievą, Amžinąjį Tėvą, ir jo Sūnų Jėzų Kristų, ir Šventąją Dvasią.
 

2. Mes tikime, kad žmonės bus nubausti už savo pačių nuodėmes, o ne už Adomo nusižengimą.
 

3. Mes tikime, kad per Kristaus apmokėjimą visa žmonija gali būti išgelbėta per paklusnumą Evangelijos įstatymams ir apeigoms.

4. Mes tikime, kad pirmieji Evangelijos principai ir apeigos yra: pirma, tikėjimas į Viešpatį Jėzų Kristų; antra, atgaila; trečia, krikštas panardinant į vandenį nuodėmėms atleisti; ketvirta, rankų uždėjimas suteikiant Šventosios Dvasios dovaną.

5. Mes tikime, jog Evangelijai skelbti ir Jos apeigoms atlikti žmogus turi būti Dievo pašauktas per pranašystę ir rankų uždėjimą tų, kurie yra įgalioti.

6. Mes tikime ta pačia organizacija, kuri egzistavo pirmykštėje Bažnyčioje, būtent: apaštalais, pranašais, ganytojais, mokytojais, evangelistais ir taip toliau.

7. Mes tikime kalbų, pranašystės, apreiškimo, regėjimų, gydymo, kalbų aiškinimo ir kitomis dovanomis.

8. Mes tikime, kad Biblija yra Dievo žodis tiek, kiek ji išversta teisingai; taip pat tikime, kad Mormono Knyga yra Dievo žodis.

9. Mes tikime visa, ką Dievas apreiškė, visa, ką jis apreiškia šiuo metu, ir tikime, kad jis dar apreikš daug didžių ir svarbių dalykų, susijusių su Dievo karalyste.

10. Mes tikime Izraelio surinkimu tiesiogine prasme ir dešimties giminių sugrąžinimu; kad Sionė (Naujoji Jeruzalė) bus pastatyta Amerikos žemyne; kad Kristus pats viešpataus žemėje; ir kad žemė bus atnaujinta ir atgaus savo rojišką šlovę.

11. Mes tvirtiname turį privilegiją garbinti Visagalį Dievą pagal savo sąžinės balsą ir pripažįstame tokią pačią privilegiją visiems žmonėms – tegul jie garbina kaip nori, kur nori ir ką nori.

12. Mes tikime, jog reikia paklusti karaliams, prezidentams, valdytojams bei valdininkams, paklustant įstatymui, gerbiant ir palaikant jį.

13. Mes tikime, jog turime būti sąžiningi, patikimi, skaistūs, geranoriški, dorybingi ir daryti gera visiems žmonėms; iš tiesų galime pasakyti, kad sekame Pauliaus pamokymu: Mes visa tikime, mes viskuo viliamės, mes daug ištvėrėme ir tikimės, kad pajėgsime ištverti viską. Jei yra kas dora, mylėtina, ar verta pritarimo, ar girtina – mes siekiame viso to.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.