Mormon Newsroom
Pranešimas spaudai

Pranešimas apie jaunimui stiprinti skirtus pakeitimus

Paaiškintas svarbiausias vyskupo vaidmuo, panaikintos Vaikinų organizacijos prezidentūros

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios vadovai pranešė apie Aarono kunigijos kvorumų ir Merginų organizacijos klasių pakeitimus, suteiksiančius vaikinų ir merginų organizacijoms daugiau galimybių visapusiškai augti. Bažnyčioje iš dviejų kunigystės lygių Aarono kunigystė yra žemesnioji ir suteikiama ištikimiems vyriškos lyties atstovams pradžioje tų metų, kuriais jiems sukanka 12.

„Dabar pristatomi pakeitimai skirti padėti vaikinams ir merginoms auginti savo šventą asmeninį potencialą, – sakė prezidentas Raselas M. Nelsonas per 189-ąją pusmetinės visuotinės konferencijos šeštadienio popietinę sesiją. – Mes taip pat norime sustiprinti Aarono kunigijos kvorumus ir Merginų organizacijos klases bei teikti paramą vyskupams ir kitiems suaugusiems vadovams, tarnaujantiems mūsų augančiai kartai. […] Pirmutinė [vyskupo] pareiga rūpintis savo apylinkės vaikinais ir merginomis. Vyskupas ir jo patarėjai vadovauja apylinkės Aarono kunigijos kvorumų ir Merginų organizacijos klasių darbui.“
 

Vyskupų pareigų, Vaikinų organizacijos ir Aarono kunigijos kvorumų pakeitimai

Vyresnysis Kventinas L. Kukas iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo patikslino, kas bus pakeista Aarono kunigijos kvorumuose. Jis taip pat pranešė, kad vyskupai turės reguliariai tartis su Merginų organizacijos prezidentėmis.

Vietiniai vyskupai vadovaus jaunimui ir jį ugdys. Bus panaikintos Vaikinų organizacijos prezidentūros

Vaikinų organizacijos prezidentūros (jaunimui vadovaujantys suaugusieji) apylinkėse bus panaikintos, kad vietiniai vyskupai galėtų tiesiogiai ugdyti jaunimą. Vyresnysis Kukas teigė, kad ši praktika sutampa su 1835 m. Džozefui Smitui duotais Šventojo Rašto žodžiais apie vadovavimą Bažnyčiai: „Vyskupija yra šios [Aarono] kunigystės prezidentūra ir turi jos raktus, arba įgaliojimą.“ Pasak vyresniojo Kuko, tai reiškia, kad bendruomenės vaikinams ir merginoms vyskupas turi skirti didžiausią dėmesį.

„Šie pakeitimai padės vyskupams ir jų patarėjams susitelkti į savo pagrindinę atsakomybę už jaunimą ir Pradinukų organizacijos vaikus, – sakė vyresnysis Kukas. – [Tie pakeitimai] Aarono kunigystės galią ir pareigas iškels į kiekvieno vaikino asmeninio gyvenimo ir tikslų centrą.“

Vykdant atsakomybes prižiūrėti jaunimą vyskupijoms talkininkaus Aarono kunigystės kvorumo konsultantais ir specialistais pašaukti suaugę vyrai ir Merginų organizacijos vadovės.

Merginų organizacijos prezidentės dabar tiesiogiai atsiskaitys vyskupui ir su juo tarsis

Vyresnysis Kukas taip pat pranešė, kad dabar Merginų organizacijos prezidentės tiesiogiai bendraus su vyskupu.

„Merginų organizacijos prezidentė dabar tiesiogiai atsiskaitys apylinkės vyskupui ir su juo tarsis, – sakė jis. – Praeityje ta pareiga galėjo būti perduota patarėjui, bet nuo dabar merginos bus tiesioginė vadovo, apylinkėje turinčio pirmininkavimo raktus, atsakomybė.“

Apylinkės Paramos bendrijos prezidentė (suaugusiųjų moterų vadovė) vis dar tiesiogiai atsiskaitys vyskupui.

Be to, Merginų organizacijos prezidentės atliks svarbų vaidmenį tardamosi su merginomis. „Merginų organizacijos vadovė gali geriausiai patenkinti konkrečios merginos poreikius,“ – paaiškino vyresnysis Kukas.

Vyresnysis Kukas pasakė, kad visuotiniuose ir kuolo lygmenyse toliau turėsime Vaikinų organizacijos prezidentūras. Vienas kiekvienos kuolo aukštosios tarybos narys tarnaus Vaikinų organizacijos prezidentu. Kitas kuolo aukštosios tarybos narys tarnaus kuolo sekmadieninės mokyklos prezidentu.

Kiti svarbūs organizaciniai pakeitimai

Vyresnysis Kukas taip pat paminėjo kitus pakeitimus, apie kuriuos bus pranešta naujame Bažnyčios vadovams visame pasaulyje skirtame laiške:

  • Vyskupijos jaunimo komiteto susirinkimus pakeis apylinkės jaunimo taryba.
  • Posakis „bendroji veikla“ nebus vartojamas ir bus pakeistas posakiais „Merginų organizacijos veikla“, „Aarono kunigijos kvorumo veikla“ arba „jaunimo veikla“. Jei įmanoma, šios veiklos vyks kas savaitę.
  • Jaunimo veikloms skirtas apylinkės biudžetas bus padalytas vaikinams ir merginoms pagal jaunimo kiekį kiekvienoje organizacijoje. Pradinukų organizacijos veikloms bus skirta pakankama suma.
  • Visuose lygmenyse – apylinkės, kuolo ir visuotiniame – vietoje „pagalbinės organizacijos“ vartosime terminą „organizacija“. Visuotinių Paramos bendrijos, Merginų, Vaikinų, Pradinukų ir Sekmadieninės mokyklos organizacijų vadovai bus vadinami „visuotiniais pareigūnais“. Organizacijų vadovai apylinkėse ir kuoluose bus vadinami „apylinkės pareigūnais“ ir „kuolo pareigūnais“.

„Šios iniciatyvos, kartu su tomis, apie kurias pranešta per pastaruosius dvejus metus, nėra pavieniai pakeitimai, – sakė vyresnysis Kukas. – Kiekvienas iš pakeitimų yra būtina susieto modelio dalis, skirta šventiesiems laiminti ir paruošti juos susitikti su Dievu.“

Paskutinis šeštadienio popietinėje sesijoje kalbėjęs vyresnysis Ronaldas A. Resbandas iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo padėkojo Amerikos skautų organizacijai ir ją rėmusiems pastarųjų dienų šventiesiems. Nuo 2020 m. sausio 1 d. Bažnyčia pradės įgyvendinti naują vaikinams ir merginoms visame pasaulyje skirtą programą.

„Mūsų bendradarbiavimas su Amerikos skautų organizacija, nors artėja prie pabaigos, bet visada išliks svarbiu palikimu man ir Bažnyčiai, – sakė vyresnysis Resbandas. – Skautų organizacijai, tai daugybei skautų vadovais uoliai tarnavusių vyrų ir moterų, mamoms – didžiulis pagyrimas jums – ir skautų organizacijoje dalyvavusiems vaikinams sakome: „Ačiū.“
 

Merginų organizacijos klasių pakeitimai

Per visuotinės konferencijos moterų sesiją šeštadienio vakare Merginų organizacijos visuotinė prezidentė sesuo Bonė H. Kordon paskelbė naują Merginų organizacijos temą ir pranešė apie Merginų organizacijos ir klasių pakeitimus. Ji taip pat pabrėžė, kad svarbu, jog kiekviena Merginų organizacijos klasė turėtų savo prezidentūrą ir taip merginoms būtų suteikiamos progos vadovauti.

Nauja Merginų organizacijos tema

Čia pateikiame visą Merginų organizacijos temą:

Esu mylima Dangiškųjų Tėvų dukra, mano prigimtis dieviška, o lemtis amžina.

Būdama Jėzaus Kristaus mokinė stengiuosi būti kaip Jis. Siekiu asmeninio apreiškimo ir jam paklūstu, tarnauju kitiems Jo šventu vardu.

Būsiu Dievo liudytoja visada ir visur. Stengdamasi būti verta išaukštinimo branginu atgailos dovaną ir siekiu kasdien būti geresnė.

Tikėjimu stiprinsiu savo namus ir šeimą, sudarysiu šventas sandoras ir jų laikysiuosi, ir gausiu šventos šventyklos apeigas ir palaiminimus.

„Atkreipkite dėmesį į tai, kad nebesakome „mes“, o sakome „aš“, – sakė sesuo Kordon. – Šios tiesos taikytinos tau asmeniškai. Tu esi mylima Dangiškųjų Tėvų dukra. Tu esi sandorą sudariusi mūsų Gelbėtojo Jėzaus Kristaus mokinė. Raginu šiuos žodžius studijuoti ir apmąstyti. Žinau, kad tai darydamos įgysite liudijimą apie jų tiesą. Supratus šias tiesas, pasikeis jūsų elgesys užklupus sunkumams. Savo tapatybės ir tikslo žinojimas padės jums savo valią suderinti su Gelbėtojo valia.“

Merginų organizacijos klasių pakeitimai

Daugiau kaip šimtą metų Bažnyčios Merginų organizacijos programa dalijo merginas į tris klases. „Nuo šiol, – sakė sesuo Kordon, – Merginų organizacijos vadoves ir vyskupus raginame pamaldžiai apsvarstyti kiekvienos merginos poreikius ir suskirstyti jas pagal amžių bei konkrečias apylinkės aplinkybes.“

Pavyzdžiui, apylinkėje, kurioje tėra vos kelios merginos, būtų viena Merginų organizacijos klasė, į kurią rinktųsi visos. Apylinkėje su didele 12-mečių ir mažesne vyresnių merginų grupe organizacija būtų padalyta į dvi klases – dvylikmečių ir vyresnių.

„Kad ir kaip jūsų klasės būtų suorganizuotos, jūs, merginos, esate gyvybiškai svarbios puoselėjant vienybę, – sakė sesuo Kordon. – Būkite šviesa aplinkiniams. Būkite meilės ir rūpinimosi, kurių tikitės iš kitų, šaltinis. Su malda širdyje ir toliau tieskite pagalbos ranką ir būkite gėrio jėga. Jei tai darysite, jūsų gyvenime bus daug gerumo. Jausite daug geresnius jausmus kitiems ir pradėsite atpažinti jų gerumą kaip atlygį.“

Nauji Merginų organizacijos klasių pavadinimai

Sesuo Kordon sakė, kad visos klasės bus vadinamos „Merginų organizacija“ ir, jei reikia, suskirstytos pagal jas lankančiųjų amžių (pavyzdžiui, „Merginų nuo 12 iki 13 organizacija“). Pavadinimų „Bitutės“, „Žvaigždutės“ ir „Laurės“ nevartosime.

Merginų organizacijos klasių prezidentūrų stiprinimas

Sesuo Kordon priminė merginoms ir jų vadovėms apie klasių prezidentūrų svarbą. „Pagal dangišką tvarką merginos pašaukiamos vadovauti dar jaunystėje,“ – sakė ji.

Panašiai kaip ir vaikinų organizacijos vadovai, Merginų organizacijos vadovės turi ugdyti merginas ir niekada nedaryti darbo už jas.

„Kad ir kokia būtų klasės prezidentūros patirtis, pradėkite nuo ten, kur joms reikia, ir padėkite išsiugdyti įgūdžius bei pasitikėjimą, palaiminsiančius jas kaip vadoves, – mokė ji. – Būkite šalia, tačiau neperimkite vadovavimo. Kai vadovausite joms, jums vadovaus Dvasia.“
 

Pirmoji prezidentūra palaiko šiuos pakeitimus

„Pirmoji Prezidentūra ir Dvylika vieningai palaiko šias mūsų jaunimą stiprinsiančias iniciatyvas, – šeštadienio popietę sakė prezidentas Nelsonas. – O, kaip mes juos mylime ir už juos meldžiamės! Jie tikrai yra „šventi kariai Sionės, Izraelio [jie] viltis“. [Reiškiame] visišką pasitikėjimą mūsų jaunimu ir savo dėkingumą už juos.“

Bendruomenės visame pasaulyje gali įgyvendinti šiuos pakeitimus, kai tik bus pasiruošusios, bet turėtų tai padaryti iki 2020 m. sausio 1 dienos.
 

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.